Mockup showing Molde Hub for Sustainability's logo on a green background

Om oss

Bakgrunn

Opprettelsen av Molde Bærekrafthub bygger i stor grad på regionale strategier for å nå FNs bærekraftmål. Møre og Romsdal fylkeskommune initierte prosjektet "Berekraftfylket Møre og Romsdal", som er en felles regional satsing på bærekraft. Et sentralt område er å legge til rette for samarbeid mellom kommunene og andre aktører. Dette samarbeidet skal blant annet føre til et lærende fellesskap for bærekraftsarbeid, som identifiserer og løser felles utfordringer.

Molde Eiendom som del av Molde kommune, og avdeling for bygg- og eiendomstjenester i Møre og Romsdal fylkeskommune var begge lokalisert i Molde. Begge disse instansene har ansvar for forvaltning, drift og utvikling av offentlige bygg og eiendommer, og står ovenfor flere felles utfordringer. I samsvar med intensjonen i "Berekraftfylket", ble det prosjektert planer for samlokalisering av avdelingene med hensikt for økt kompetanse og erfaringsutveksling. Det offentlige ville også koble på de private aktørene regionalt.

Det oppsto derfor et behov for en arena der kompetansehevingen og erfaringsutvekslingen skulle finne sted. Derfor gikk Møre og Romsdal fylkeskommune og Molde kommune sammen for å opprette Molde Bærekrafthub. De stiftet selskapet med mål om å bygge et kompetansesenter for bærekraftig bygg- og eiendom. Molde Bærekrafthub ble derfor tildelt kontorer og lokaler for møter, kurs og konferanse i umiddelbar nærhet til avdelingene i Julsundvegen 47A.

Formål

I tråd med "Berekraftfylket" og investeringen fra Molde kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune ble det utviklet formål for Molde Bærekrafthub. Selskapet har som formål å være en pådriver, møteplass, tilrettelegger og nettverksbygger for å utvikle en bærekraftig eiendomsforvaltning innenfor offentlig og privat sektor. Selskapet skal stimulere til at det utvikles kompetanse og nye utdanninger innen bærekraft i bygg- og eiendomssektoren. Videre skal Molde Bærekrafthub være en tilrettelegger for bærekraftige og innovative anskaffelser, og lede eller delta i prosjekter som faller innunder disse formålene.

Vår historie

Molde Bærekrafthub ble stiftet i sensommeren i 2022. Siden etablering har selskapet jobbet med å forstå og konkretisere ESG for bygninger. ESG (Environmental, Social & Governance) er en forkortelse for de tre pillarene innen bærekraft, som på norsk er miljømessige-, sosiale- og forretningsetiske forhold. Arbeidet har vært nøyaktig og omfattende, og det har dannet grunnlaget for et verktøy som måler ESG i bygninger. Verktøyet har som hensikt å veilede byggeiere og -driftere, samt beslutningstakere for  optimalisert drift av bygninger som ivaretar lønnsomhet og miljøpåvirkning uten å gå på bekostning av bygningens brukere.

Molde Bærekrafthub har også vært aktive i rollen som nettverksbygger, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette nettverket omfatter i dag store og små aktører, fra både offentlig og privat sektor. Erfaringene og kompetansen som er utviklet, danner grunnlaget for driften av selskapet i første fase.

Høsten 2023 sto Molde Bærekrafthub sine lokaler ferdige, og det ble arrangert en offisiell åpning av Molde Bærekrafthub den 21. september 2023. Dette arrangmentet markerte oppstarten av Molde Bærekrafthub som møteplass med nærmere 90 deltakere. Videre har Molde Bærekrafthub sine lokaler blitt brukt til foredrag, kurs og møter av både store og små, private og offentlige aktører i bygg- og eiendomsbransjen.