Vel gjennomført åpningsarrangement
31
.
12
-
2023
23:55

Vel gjennomført åpningsarrangement

Endelig er Molde Bærekrafthub åpnet!

Molde Bærekrafthub har vært noe mystisk for mange, men forrige uke åpnet dørene og svarene kom som perler på en snor. Molde Bærekrafthub har tatt på seg oppgaven med å legge til rette for mer samspill blant regionens mange aktører i bygg- og eiendomssektoren. Fra oppstart til overtakelse av kontorlokaler har tiden blitt brukt effektivt på utvikling av verktøy for ESG-måling av bygninger. Åpningsarrangementet ble en smakebit på kompetansen Molde Bærekrafthub kan bringe inn i regionen, og mange nøt godt av faglig påfyll innenfor bærekraftige bygninger og FDVU.

Fullt hus

Folk strømmet inn dørene, og ville få med seg denne åpningen. Nærmere 90 deltakere fikk med seg åpningsordene fra avtroppende ordfører Torgeir Dahl. I åpningstalen skisserte Dahl bakteppet for etableringen av Molde Bærekrafthub.

- Offentlig sektor er en stor forvalter av eiendom, og både kommunen og fylkeskommunen drifter, bygger og vil fortsette å bygge. Derfor er Molde Bærekrafthub en av våre viktige satsinger, hevder Dahl.

Videre la han vekt på viktigheten av at sektorens aktører må samles, ettersom kompetanse ikke kan bygges alene. Og det stemmer. Dersom offentlig og privat sektor kan samles for et løft, kan vi skape en bevegelse for bærekraftig forvaltning i regionen.

Ledelsen tok ordet

Videre fulgte innlegg fra styreleder Hege-Beate Skjølberg og daglig leder Bjørn Olav Ellingsen. Innlegget omhandlet arbeidet som er gjennomført i Molde Bærekrafthub i forkant av åpningen - og hva bransjen kan forvente av Molde Bærekrafthub fremover.

Skjølberg rettet søkelyset mot eiendomsbransjens betydning for menneskers livskvalitet, for klima og for miljø. Gjennom forbedret utbygging, forvaltning og eierskap kan eiendomsbransjen sitte på nøkkelen for hvordan Norge kan oppnå sine bærekraftmål og hvordan vi utvikler fremtidens Norge.

Spørsmålet er ikke lenger om bærekraftig nyskaping lønner seg, men heller hvordan dette kan skje på best mulig vis.

Hun presenterte 40%-bransjen og introduserte publikum for verktøy for ESG-måling av bygninger. Videre kom det frem at bransjen møter store utfordringer med måling og rapportering av bærekraft. ESG-verktøyet bidrar inn med analyse og rapport, gir økt lønnsomhet, kan føre til et konkurransefortrinn og samfunnsgevinst.

- Spørsmålet er ikke lenger om bærekraftig nyskaping lønner seg, men heller hvordan dette kan skje på best mulig vis, la hun til.

Ved siden av verktøyet ble det forsterket fokus på Molde Bærekrafthub som pådriver, tilrettelegger, nettverksbygger og møteplass for å utvikle en bærekraftig eiendomsforvaltning innenfor privat og offentlig sektor.

Etter å ha presentert selskapet gikk Ellingsen  mer inn i detalj på prosjektet for ESG-måling, og hvorfor dette blir så viktig. På skjermen dukket det opp overskrifter som "Nye EU-krav kan gjøre eiendommer verdiløse" og "Nytt EU-direktiv vil gi renoveringsbølge av bygg". Dersom en ESG-måling utføres, vil eiere kunne legge til rette for en smidigst mulig overgangsperiode. Molde Bærekrafthub kan gjennom tjenesten oppnå sitt mål, nemlig at de skal bidra til å gjøre bærekraftige bygg oppnåelig for alle.

Regionens største ombruksprosjekt

Tone Bjerknes, som er prosjektleder fra Møre og Romsdal fylkeskommune, holdt en presentasjon av Molde Bærekrafthub sine nye lokaler. Dette er regionens største ombruksprosjekt, der alt fra glassvegger til persienner (inkludert skruer) er ombrukt. Målet med prosjektet var at alt som kan brukes om igjen, skal brukes om igjen.

Alt som kan brukes om igjen, skal brukes om igjen.

Publikum fikk god til under arrangementet til å se seg om i Molde Bærkrafthub sine arealer. Det antas at ombruken i dette prosjektet har gitt en klimabesparelse på 95%, og spart miljøet for hele 33 tonn CO2.

Selv om lokalene ser fantastisk ut i dag, har ikke prosessen vært smertefri som ved annet nybrottsarbeid. Det er en rekke erfaringer og kompetanse som har bygget seg underveis, og Tone gleder seg til å dele disse i detalj i huben. Siste ord er neppe sagt om regionens største ombruksprosjekt.

En smakebit på fremtiden

Ved siden av ESG-måling av bygninger, er Molde Bærekrafthub sitt oppdrag å jobbe for kompetanseutvikling i bransjen. Under del 2 av åpningsarrangementet serverte Molde Bærekrafthub en smakebit på hva som kommer - riktig nok var dette en velsmakende munnfull.

Bærekraftige bygninger

Håkon Lutdal, leder for salg- og næringssegmentet i Eiendomsmegler 1 Midt-Norge, serverte sine tanker og innsikt om hvorfor bærekraft blir en av de viktigste premissgiverne for eiendomssektoren fremover. Gjennom implementeringen av EUs taksonomi i Norge, hevder Lutdal at klimatoget står på perrongen. Det blir viktig at aktører som ønsker å overleve setter seg på toget, og begynner på sitt arbeid med grønn omstilling av bygningene sine.

Avslutningsvis, sier Lutdal, at bærekraft går fra å være et valgfag til å bli en hygienefaktor i sektoren. De tre B-ene vil utvikle seg fra å omhandle "beliggenhet - beliggenhet - beliggenhet" til å bety "bærekraft - bærekraft - bærekraft".

Moldes første BREEAM In-Use-bygg

En av de som har tatt til seg Lutdals budskap er den lokale gårdeieren Sunde Eiendom Holding. Hamnegata 35-39 skulle få nye leietaker som i tråd med taksonomien må stille krav til leid lokale. Dette plantet frøet for prosjektet som skulle bli Moldes første BREEAM In-Use-bygg.

Per Eirik Silseth, regiondirektør i HRP, la frem fremgangsmåte og resultater av prosjektet i Hamnegata. Dette prosjektet baserte seg på tett samarbeid mellom gårdeier, prosjekterende rådgivere, utførende entreprenør og ikke minst kunden selv.

De viktigste parametrene i prosjektet ble belyst, og presentert som gjenbruk av bygning og inventar, tilrettelegging for helse og velvære, smarte driftsverktøy, bruk av sjøvann som varmekilde og plassering i trafikknutepunkt. Videre førte renovasjonen til 40% reduksjon i energiforbruk, og over 30% reduksjon i CO2-avtrykk ved bruk av lavkarbonbetong.

FDVU i byggets levetid og effektiv eiendomsforvaltning

Klassifikasjon, identifikasjon og dokumentasjon er kanskje det viktigste virkemiddelet for at vi skal kunne effektivisere drift - men også bygge oversikt over hva byggene våre består av. Siste bolk i åpningsarrangementet omhandlet FDVU og optimalisert eiendomsforvaltning.

Denne delen ble ledet av Gunnar Slinning Østad, som er fagleder for byggeprogram og FDVU utvikling hos Bærum Kommune Eiendom. Gjennom Østad sitt innlegg ble vi opplyst om hvordan Norsk Standard kan brukes aktivt for å skape oversikt og sørge for effektivt vedlikehold av bygningene.

FDVU handler om informasjon, og gode rutiner for FDVU kan forenkle en lang rekke av prosesser og tiltak i en bygnings levetid. Det forenkler arbeidet med å rette opp i feilmeldinger, planlegge verdibevarende tiltak og følge krav i lover og forskrifter. Det fulgte videre en beskrivelse av Bærum kommune sitt arbeid i denne prosessen.

En mann som tilbyr seg å hjelpe byggeiere med å få kontroll på informasjonen er Sebastian Videhult. Videhult er COO og Founder i det Kristiansundbaserte selskapet Autility. Som siste innleder bygget han videre på Østads innlegg, og presenterte et verktøy som kan forenkle og effektivisere arbeidet for byggdriftere. Gjennom å gjøre informasjon lett tilgjengelig og handledyktig, ønsker Autility å skape en effektiv, bærekraftig og automatisk eiendomsforvalning.

Gleder seg til fortsettelsen

I etterkant av åpningsarrangementet har Molde Bærekrafthub mottatt en rekke hendendelser med positivt fortegn. Arrangementet ble godt mottatt av bransjen, og en begynner å skimte verdien med denne typen selskap i regionen.

Molde Bærekrafthub gleder seg til fortsettelsen, og inviterer til neste samling 25.oktober. Da vil sirkulær økonomi være førende tema.

Saken er tidligere omtalt av Møre og Romsdal fylkeskommune.

Foto: Per-Kristian Bratteng, Møre og Romsdal fylkeskommune